I lægeklinikken er vi 5 læger og 7 øvrige ansatte. Vi har alle suppleret vores faglige uddannelse med praksisrelevant efteruddannelse til gavn for patientbehandlingen. Klinikken er godkendt som uddannelsessted for yngre læger til speciale i almen medicin. Vi ønsker at tilbyde vores patienter en høj grad af service, og vores mål er i samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen og kommunerne at give den enkelte patient tryghed i en gensidig respektfuld dialog.

Langt de fleste problemer, vi bliver
stillet overfor, kan vi løse i egen lægepraksis. Hvor vi i samråd med
den enkelte patient mener, der er behov for specialisthjælp, yderligere
undersøgelser eller eventuelt hospitalsindlæggelse, aftales dette under
konsultationen.

Hvad vi kan tilbyde?

Vi kan tilbyde en lægepraksis, som i kraft
af dens personalesammensætning kan diagnosticere og behandle de fleste
helbredsproblemer.

Vi lægger vægt på service og tilgængelighed for individuelle valg mellem konsultation hos den læge, der ønskes, “akut tid”, telefonkontakt, sygebesøg i eget hjem/plejehjem eller kontakt med en af de øvrige ansatte.

Laboratorium

I vores laboratorium udfører vi en del blod- og urinanalyser, elektrokardiogramregistrering og lungefunktionsundersøgelse, ligesom vi foretager en del mindre operationer. Herudover tages blodprøver til undersøgelse i sygehuslaboratorium , således at det praktisk taget aldrig er nødvendigt for den enkelte patient at henvende sig andre steder end i konsultationen for blodprøvetagning. Dette gælder i vidt omfang også patienter, der er blevet anmodet om blodprøvetagning fra fx speciallæge.

Sekretærer og sygeplejersker

I praksis har vi ansat medicinstuderende, sekretærer og sygeplejersker. Sædvanligvis forestår sekretærerne patientmodtagelse, telefonbetjening, journalføring samt det betydelige computerarbejde, der er nødvendigt i den daglige klinik.

Sygeplejerskerne og medicinstuderende hjælper lægerne med akutbehandling af fx skader og operationer, men fungerer ofte ret selvstændigt i forbindelse med forbindskift, blodprøvetagning, injektioner samt mange laboratorieopgaver. Desuden foretager de almindeligvis samtaler til oplysning om patientegenbehandling af fx sukkersyge, overvægt og lignende.

Det har dog gennem årerne været afgørende for lægerne, at de to personalegrupper kunne supplere hinanden, og det forekommer ofte at sygeplejersken udfører “sekretærarbejde”, ligesom sekretærerne tager blodprøver og udfører flere andre analyser.